GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikasında, COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ (“COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ”) tarafından işletilmekte olan http://www.cotcast.ai/ internet sitesi (“Site”) /Mobil uygulama işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ ile paylaşılan veya COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’ nin, Veri Sahibinin Site’nin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’ nin işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi kategorisel olarak;

a. Kimlik ve İletişim Bilgisi,

b. Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi,

c. Lokasyon Bilgisi, ,

d. İşlem Güvenliği Bilgisi,

e. Pazarlama Bilgisi,

f. Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

g. İşlem Güvenliği Bilgisi olarak sayılabilecektir.

Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?

COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site’den ve Site üzerinden veya Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site’ ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’nin sunduğu ve Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ ve COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenmektedir.

Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Site’deki veya Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılacağı gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’ nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Yukarıda da belirtildiği üzere COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Veri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak Site’nin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

  Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

  COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için restoranlara, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

  Bu çerçevede COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ ayrıca kişisel verilerinizi bağlı bulunduğumuz COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ iştiraklerine, hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir. İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir. COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangibirisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

  COTCAST ARTIFICIAL INTELLIGENCE JOINT STOCK COMPANY uses e-mail to improve your user experience (including improvement and personalization), ensure your security, detect fraudulent or unauthorized use, investigate operational evaluation, fix errors related to Site services and achieve any of the purposes set out in this Privacy Policy. It will be possible to share it with third parties such as outsourcing service providers, hosting service providers, law firms, including those who send e-mails and SMS.

  Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde derhal güncelleyeceğinizi taahhüt etmektesiniz. Güncel bilgi vermemeniz halinde COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  Veri Sahibi olarak, COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ'nin herhangi bir kişisel verinizi kullanamaması sonucunu doğuracak bir talepte bulunmanız halinde Site'nin veya Mobil uygulamanın işleyişinden tam olarak yararlanamayabileceğinizi kabul etmektesiniz. , bu bağlamda doğacak her türlü sorumluluktan sorumlu olacağınızı beyan edersiniz.

  Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklıyoruz?

  COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği kanuni yükümlülüklerimizin gerektirdiği süre boyunca ve COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’ nin ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı sürelerine müteakip ilk periyodik imha (6ay) sürecinde saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

  Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

  COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’ nin, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını
 • sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

  COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

  İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

  KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;

  1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

  KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; info@cotcast.ai.com adresimize veya ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD.KULUÇKA MRK. A1 BLOK NO: 151 /1C İÇ KAPI NO: B34 ESENLER/ İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

  Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

  İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir. Bu güncellemeler yayınlanacaktır.